Spišský Hasičský Deň 2021 – Aktualizácia 19.7.2021

Základný kolektív Ideálnej Mládežníckej Aktivity pri ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves, Mesto Spišská Nová Ves, Obec Smižany, ZŠ Lipová Spišská Nová Ves a Dobrovoľný hasičský zbor Smižany,

Vás pozývajú 25. 7. 2021 na súťaž s názvom:

Spišský Hasičský Deň 2021 – Európska súťaž mladých hasičov a dorastencov.

Súťaž sa skladá z dvoch častí.
1. časť Beh na 60 m cez prekážky. Súťaž je zároveň aj 1. kolom Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky 2021. Bližšie informácie v priložených propozíciách:

https://drive.google.com/file/d/1TPBmVz5PyOVuohau51uus8FUKCsaQV4p/view?usp=sharing
Časový harmonogram súťaže:

Súťaž prebehne na ihrisku ZŠ Lipová Spišská Nová Ves

Od 8,30 prezentácia súťažiacich a tréningy

9,45 porada rozhodcov, pokyny vedúcim

10,00 otvorenie súťaže a plnenie disciplín

Vyhlásenie výsledkov 20 min. po ukončení plnenia disciplín.

2. Časť . Hasičský dvojboj = Hasičská veža + Hasičská stovka
Propozície Hasičská veža + Hasičská stovka:

https://drive.google.com/file/d/17QAknLGovWQw0MtS-jSyP5qpTkQydl5I/view?usp=sharing
Časový harmonogram súťaže:
Hasičská veža areál HaZZ Spišská Nová Ves
8,00 prezentácia súťažiacich a tréningy Hasičská veža
9,15 porada rozhodcov, pokyny vedúcim
9,30 otvorenie súťaže a plnenie disciplíny Hasičská veža
Hasičská stovka areál ihriska ZŠ Lipová Spišská Nová Ves
12,30 prezentácia súťažiacich a tréningy Hasičská stovka
13,30 otvorenie súťaže a plnenie disciplíny Hasičská stovka
Vyhlásenie výsledkov 20 min. po ukončení plnenia disciplín.

Aktualizácia 19. 7. 2021  Dôležité upozornenie:

Podmienky usporiadania súťaže v tejto dobe upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 223.  Výber najdôležitejších podmienok pre účasť na SHD 2021:

  • Pri vstupe do areálu bude prezentácia a po doložení potrebných dokladov, budú účastníci označení identifikačnou páskou.
  • V priestoroch súťažného areálu je povinné nosiť rúško, alebo inú adekvátnu ochranu horných dýchacích ciest. Neplatí pre tréning a výkon disciplíny. 
  • Deti do 10 rokov nepotrebujú žiadne potvrdenie o testovaní
  • Ostatní účastníci musia mať negatívny PCR test, alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín, alebo negatívny Antigénový test nie starší ako 24 hodín. 
  • Od testovania sú oslobodené osoby po očkovaní a po prekonaní ochorenia Covid podľa § 7
  • Počas súťaže dodržiavať bezstretavací režim
  • Zákaz konzumácie jedla v priestoroch súťažného areálu.
  • Zahraničný účastníci musia splniť podmienky, podľa príslušnej vyhlášky upravujúcej vstup do SR.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 223

§ 5 Opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru

ods. (8) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa
§ 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do stupňa Monitoring podľa
COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 500 športovcov,
b) na športovisku umiestnenom v exteriéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 1000
športovcov,
c) zabezpečiť bezstretávací režim a hygienické obmedzenia pre sprchy,
d) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. h) sa použijú rovnako na
najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia športového charakteru,
e) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 500 športovcov,
223/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 6
f) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 1000 športovcov,
g) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba
osobe, ktorá sa pri vstupe na hromadné podujatie preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP
testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na
ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

§ 5 ods. (11) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y) a z) zákona sa organizátorom hromadných podujatí
športového charakteru, na ktorých je povolená účasť divákov, nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na
hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať
z priestorov hromadného podujatia,
b) organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,
c) organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb dohliadajúcich na dodržiavanie opatrení na
hromadnom podujatí,
d) opatrenia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až k) sa použijú rovnako.

§ 7 Spoločné ustanovenia
(1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je ho možné
nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19,
b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19,
c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania
ochorenia
COVID-19,
e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
f) ide o osobu do 10 rokov veku.
(2) Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby
vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo
organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.